شرایط دریافت، مبلغ و بازپرداخت وام کرونا مشاغل چیست؟

وادا

وام کرونا ویژه کسب و کارهای آسیب دیده از کروناست که قرار است از 24 اردیبهشت ماه ثبت نام آن بعد از مهلت یک هفته ای به مشاغل مربوطه در سامانه کارا شروع شود.

وام کرونا به چه مشاغلی تعلق می‌گیرد؟

۱۳ رشته شغلی که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده اند و دارای لیست بیمه به صورت کارفرمایی یا خویش فرمایی هستند، می‌توانند از این وام استفاده کنند. باتوجه به برآورد وزارت کار تقریبا تعداد یک میلیون واحد کسب و کار مشمول تسهیلات مذکور میشوند.

بنگاههایی که از سال گذشته تاکنون فعال بوده و البته نیروهای کار خود را تعدیل نکرده باشندبه این صورت که شاغل بیمه شده داشته و کارگران آنها از بیمه بیکاری استفاده نکرده باشند پس از تایید اطلاعات از سوی تامین اجتماعی، برای پرداخت تسهیلات حمایتی انتخاب و معرفی خواهند شد.

همچنین بنگاههایی که کد کارگاهی از سازمان تامین اجتماعی داشته باشد این تسهیلات را دریافت خواهد کرد ولی اگر ارتباط بیمه ای با تامین اجتماعی نداشته باشد شامل دریافت تسهیلات حمایتی نمی شوند.

مبلغ و شرایط بازپرداخت و سود وام کرونا مشاغل چقدر است؟

مبنای پرداخت این وام، شاغل بودن نیروی کار و بیمه پردازی تا قبل از شیوع کرونا است و مبلغ وام کرونا برای آنها برای کسب و کارهایی که به اجبار تعطیل شده اند ۱۶ میلیون تومان وام و برای واحدهای کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشده اند به ازای هر فرد شاغل ۱۲ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

سود وام ۱۲ درصد بوده و مراحل پرداخت آن به کارفرمایان تا یکماه آینده صورت می‌پذیرد. دوره بازپرداخت آن از مهرماه سال جاری و به مدت دو سال است و وثایقی که برای دریافت این تسهیلات توسط بانکها دریافت می شود، متفاوت و با ارائه سفته و معرفی ضامن خواهد بود.

شرایط دریافت، مبلغ و بازپرداخت وام کرونا مشاغل چیست؟

مراحل دریافت تسهیلات کرونا مشاغل

روند دریافت تسهیلات حمایتی در سه مرحله انجام می‌پذیرد؛

مرحله اول ارسال پیامک وزارت کار از ۱۷ اردیبهشت ماه به تمام کارفرمایان مشمول

مرحله دوم ثبت نام کارفرمایان از هفته سوم اردیبهشت ماه در سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir

و مرحله آخر ارسال اطلاعات به بانک عامل جهت پرداخت تسهیلات حمایتی است.