نحوه محاسبه سود بانکی در سپرده ها و بانک های مختلف

وادا

چگونگی و نحوه محاسبه سود بانکی و سود وام های بانکی به عواملی چون: مبلغ وام، نرخ سود وام بانکی، مدت زمان بازپرداخت و نوع بازه زمانی که ممکن است سالانه یا ماهانه باشد بستگی دارد.

محاسبه سود بانکی

روزانه افراد زیادی به بانک مراجعه کرده و اقدام به افتتاح حساب های سپرده گذاری می کنند و پول خود را در بانک به امانت می گذارند. برخی از وجوه صرفا به منظور حفظ اصل پول و در قالب های سپرده قرض الحسنه در بانک گذاشته می شوند و به برخی دیگر بدلیل شرکت در قراردادهای مضاربه ای سود تعلق میگرد.

افراد برای بهره مندی از سود قراردادهای مضاربه ای می توانند وجوه نقد خود را در دو قالب سپرده کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری کنند.

قابل توجه است که درصد سود بانکی برای همه سپرده ها یکسان نبوده و به عوامل متعددی از جمله موارد زیر بستگی دارد:

  • مبلغ وام
  • نرخ سود وام بانکی
  • مدت زمان بازپرداخت
  • نوع بازه زمانی که ممکن است سالانه یا ماهانه باشد

نحوه محاسبه سود بانکی برای سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت با یکدیگر تفاوت دارد و بر طبق شیوه بیان شده در زیر محاسبه می شود.

محاسبه سود بانکی سپرده های بلند مدت (یک ساله)

سپرده بلند مدت سپرده ای است که شخص سرمایه ثابتی را تا زمان مشخصی (حداقل یک سال) به بانک می سپارد. بانک با اخذ وکالت از مشتری سپرده را در فعالیت های اقتصادی مجاز سرمایه گذاری می کند. سپس سود حاصل را بعد از کسر حق الوکاله خود به مشتری پرداخت می نماید.

برای محاسبه سود سپرده های بلند مدت در مرحله اول سود سالانه سپرده محاسبه می شود و سپس در مرحله دوم مقدار به دست آمده تقسیم بر ۱۲ شده تا سود ماهانه محاسبه گردد.

 نرخ سود × مبلغ سپرده = سود سپرده یک ساله

12 ÷ سود سپرده یک ساله = سود سپرده ماهانه

بر اساس مصوبه بانک مرکزی بانک ها بایستی برای سپرده های بلند مدت سود %15 پرداخت نمایند. یعنی به ازای ۱۰۰ میلیون تومان شما در مدت یک سال مبلغ ۱۵ میلیون تومان سود دریافت خواهید کرد، که سود ماهیانه آن مبلغ ۱۲5۰ هزار تومان می شود.

۱۲۵۰۰۰۰= ۱۲÷۱۵۰۰۰۰۰۰ : سود ماهیانه

نرخ سود بانک های مختلف برای سپرده گذاران به یک میزان نیست و گاها ممکن است مغایر با مقدار تعیین شده توسط بانک مرکزی باشد. بعنوان مثال نرخ سود بانکی در بانک تجارت، بانک آینده و بانک اقتصاد نوین به ترتیب %18، %20 و %19 است.

محاسبه سود بانکی در بانک تجارت:

بانک تجارت برای سپرده های بالای ۵۰ میلیون تومان نرخ سود %18 در نظر گرفته است. بعنوان مثال چنانچه شما ۱۰۰ میلیون تومان به صورت بلند مدت سپرده گذاری کنید با نرخ سود %18 سالانه مبلغ ۱۸ میلیون تومان سود دریافت می کنید که این مبلغ برای هر ماه ۱۵۰۰ هزار تومان خواهد شد.

18000000=18/0÷100000000: سود سالانه

1500000=12÷18000000 : سود ماهانه

محاسبه سود بانکی در بانک آینده:

بانک آینده به سپرده های بلند مدت خود سود %20 اختصاص داده است. درنتیجه چنانچه شما 100میلیون تومان در این بانک به صورت بلند مدت سرمایه گذاری کنید پس از یک سال سود سالانه مبلغ 20 میلیون تومان و سود ماهیانه مبلغ ۱۶۶۶ هزار تومان می شود.

20000000=2/0÷100000000: سود سالانه

1666000=12÷20000000 : سود ماهانه

محاسبه سود بانکی در بانک اقتصاد نوین:

از دیگر بانک هایی که به سپرده بلند مدت سود بیشتر از %15 تعلق میگیرد بانک اقتصاد نوین است. مبلغ سود سالانه در این بانک %19 است. بنابراین سالانه مبلغ ۱۹ میلیون تومان به سپرده گذار پرداخت می شود که این مبلغ برای هر ماه ۱۵۸۳هزار تومان است.

19000000=19/0÷100000000: سود سالانه

1583000=12÷19000000 : سود ماهانه

محاسبه سود بانکی سپرده های کوتاه مدت:

سپرده کوتاه مدت سپرده ایست که قابل برداشت است و سود بانکی آن به صورت روز شمار محاسبه می گردد. اغلب این نوع حساب ها دارای کارت بانکی هستند و از طریق وب سایت بانک قابلیت انجام عملیات بانکی را دارند. سود سپرده بانکی به صورت روزشمار را می توان طبق فرمول زیر محاسبه کرد:

365 ÷ (مبلغ سپرده گذاری × نرخ × مدت به روز ) = سود سپرده کوتاه مدت

 

مثالی در رابطه با چگونگی محاسبه سود روز شمار:

چنانچه شما مبلغ ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود %15 در بانک سپرده بگذارید برای محاسبه سود بانکی بایستی عدد ۱۰ میلیون را در ۳۰روز (برای ماه های ۳۰ روزه) یا ۳۱ روز (برای ماه های ۳۱روزه ) ضرب کنید و سپس جواب آن را در ۱۵ ضرب نمایید. حاصل ۴۵ میلیون تومان خواهد شد سپس ۴۵ میلیون را تقسیم بر ۳۶۵روز کرده تا سود مبلغ سپرده گذاری شما بدست آید. پس با سرمایه گذاری مبلغ 10 میلیون تومان ماهانه 123 هزار تومان به شخص سپرده گذار پرداخت می شود.

45000000= 30×15/0× 10000000: سود سالانه

123000=365 ÷45000000: سود ماهانه

نحوه محاسبه سود وام های بانکی

فرمول محاسبه سود تسهیلات بانکی از سود سپرده های بانکی پیچیده تر است و طبق دو روش قدیمی و جدید محاسبه می شود.

نحوه محاسبه سود وام با روش قدیمی

فرمول محاسبه سود وام های بانکی به شیوه زیر است:

بعنوان مثال اگر شما 10 میلیون تومان با بهره %15و مدت زمان بازپرداخت 12 ماهه دریافت کرده اید، مبلغ بهره 812500 تومان خواهد بود و مبلغ پرداختی هر قسط برابر با 901041 تومان است.

2400÷ (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) × نرخ × مبلغ اصل تسهیلات) = سود تسهیلات

812500=2400÷ ((1+12) ×15×10000000)

تعداد اقساط ÷  (مبلغ بهره+ اصل وام) = مبلغ هر قسط

901041=12÷ (812500+10000000)

محاسبه مبلغ سود وام های یک سر رسید به صورت زیر است:

36500÷ (مدت تسهیلات به روز × نرخ × مبلغ اصل تسهیلات ) = سود تسهیلات

(مبلغ بهره+ اصل وام) = مبلغ هر قسط

محاسبه سود وام های قرض الحسنه به صورت زیر است:

به این نکته توجه داشته باشید که در وام های قرض الحسنه سود هر سال را در قسط اول از شخص وام گیرنده دریافت می نمایند و یا کل سود را همان اول کار از مبلغ وام کم می کنند.

1200÷ (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) × نرخ × مبلغ اصل تسهیلات) = سود تسهیلات

نحوه محاسبه سود وام با روش جدید

بعنوان مثال اگر شما 70 میلیون تومان با نرخ سود %12دریافت کنید و مدت زمان بازپرداخت آن 5 سال باشد طبق فرمول جدید و قدیم مطابق جدول زیر محاسبه می شود:

فرمول

سودسود و اصلمبلغ قسط

فرمول قدیم

21,350,00091,350,0001,522,500

فرمول جدید

23,426,47293,426,472

1,557,107