مستمری متوفیان و بازماندگان تامین اجتماعی

وادا

براساس قانون تامین اجتماعی, بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفى در یکى از حالات زیر مستمرى بازماندگان دریافت خواهند کرد:

1. در صورت فوت بیمه شده بازنشسته

2. در صورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلى مستمرى بگیر.

3. در صورت فوت بیمه شده اى که در ده سال آخر حیات خود حداقل حـق بیمـه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات، حق بیمه 90 روز کـار را پرداخت کرده باشد.

البته چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولى حداقل 20 سـال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وى از مستمرى برخوردار خواهند شد.

4. در مواردى که بیمه شده بر اثر حادثه ناشى از کار یا بیمارىهاى حرفه اى فوت نماید.

همچنین بازماندگان واجد شرایط متوفى که استحقاق دریافت مستمرى را خواهنـد داشت عبارتند از :

1. عیال دایم بیمه شده متوفى مادام که شوهر اختیار نکرده است. البته همسران بیمه شدگان متوفى که شوهر اختیار نموده اند (عقد دایم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعى مجدداً به آنها مستمرى پرداخـت خواهـد شد.

2. فرزندان متوفى در صورتى که سن آنان کمتر از هجـده سـال تمـام باشـد و یـا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیمارى یـا نقـص عضـو قادر به کار نباشند.

3. پدر و مادر متوفى در صورتى که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصـت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کـرده باشـد و یـا آنکـه ازکارافتـاده باشـند و در هرحـال مستمرى از سازمان دریافت ندارند.

لازم به توضیح است بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمرى استفاده خواهند کرد :

1. شوهر مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بـوده ثانیـاً سـن او از شصـت سـال متجاوز باشد یا ازکارافتاده بوده و در هرحال مستمرى از سازمان دریافت نکند.

2. فرزندان در صورت حایز بودن شرایط زیر:

الف )پدر آنها در قید حیات نبوده یا از کار افتاده باشد و از مستمرى دیگرى استفاده نکند.

ب) سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیمارى یا نقص عضو قادر به کار نباشند.

3. پدر و مادر در صورتى که اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سـال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه ازکارافتـاده باشـند و در هرحـال مسـتمرى از سازمان دریافت ندارند.

نحوه محاسبه میزان مستمری بازماندگان

میزان مستمری بازماندگان عبارتست از 30/1(یک سی ام ) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه ، مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد.

منظور از مزد یا حقوق متوسط، جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده، ظرف هفتصد و بیست روز قبل از فوت تقسیم بر روزهای کاری ضربدر عدد 30 است.

حمایت های قانونی سازمان تامین اجتماعی برای بازماندگان  تنها منحصر به مستمری ماهیانه نیست.

برخورداری از خدمات  بهداشتی ودرمانی ، دریافت بن (کالابرگ) ،کمک هزینه مسکن ، کمک هزینه همسران متکفل فرزند، کمک هزینه اولاد و عیدی از دیگر خدماتی است که به بازماندگان بیمه شدگان ومستمری بگیران متوفی ارایه می شود .

 •  حداقل مستمری بازماندگان آن دسته از بیمه شدگان که فاقد شرایط مقرر در بند 3ماده 80 قانون بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا بیست سال هستند با رعایت سایر ضوابط مقرر طبق فرمول زیر محاسبه می شود :

حداقل دستمزد سال فوت * سنوات پرداخت حق بیمه =حداقل مستمری پرداختی 30

نحوه سهمیه بندی مستمری بازماندگان:

 •  سهم همسر متوفی معادل 50% کل مستمری استحقاقی است و چنانچه بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری بین آنها به تساوی تقسیم خواهد شد.
 •  سهم هر فرزند متوفی معادل 25% مستمری استحقاقی است و در صورتیکه فرزندان هم پدر و هم مادر خود را از دست داده باشند ، سهم آنان دو برابر این میزان خواهد بود.
 •  سهم هر یک از پدر و مادر متوفی ، معادل 20% مستمری استحقاقی خواهد بود.

مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان :

 •  گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر که از سوی سازمان ثبت احوال صادر شده باشد.
 •   اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط
 •   اصل و تصویر عقد نامه همسر متوفی
 •   گواهی تحصیلی برای فرزندان پسر بالای 18 سال
 •   صورتجلسه کمیسیون پزشکی درمورد ازکارافتادگی فرزندان یا پدر و مادر و یا شوهر (در صورت لزوم)
 •   مدارک کفالت پدر و مادر
 •   فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان (دریافت فرم)
 •    تأئید مراتب حادثه توسط واحد اجرایی طبق ضوابط و مقررات ، در صورتیکه فوت بیمه شده در اثر حوادث ناشی از کارباشد.
 •    اصل و تصویر انحصار وراثت ( ارائه این مدرک در ابتدای برقراری مستمری الزامی نمی باشد اما می بایست حداکثر تا 9 ماه پس از تاریخ فوت ارائه گردد)