اشتغال به کار بازنشستگان مجاز است یا ممنوع؟

وادا

موضوع اشتغال به کار مجدد بازنشستگان تامین اجتماعی (پس از بازنشستگی) چندین بار ازسوی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و منتهی به صدور رای شده است که من حیث المجموع بنظر میرسد اشتغال به کار مجدد بازنشستگان تامین اجتماعی , با شرایطی امکانپذیر است.

لیکن سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده (٩) قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مدعیست مقررات جاری تامین اجتماعی, به متقاضیان جدید بازنشستگی ، افرادی که قبلاً بازنشسته شده اند و نیز کارفرمایانی که این قبیل افراد را بکار گمارده اند نیز تسری می یابد.

این ماده قانونی مقرر داشته:

ارائه تعهدات بیمه ای صندوق ها در قبال افراد عضو تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت و سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و با تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد ».

همچنین استدلال سازمان تامین اجتماعی این است که چون در بند (١٥) ماده (٢) قانون تأمین اجتماعی « بازنشستگی عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون » ذکر شده ، بنابراین تعریف مذکور در مورد بازنشستگانی که مطابق شرایط و مفاد قانون کار اشتغال بکار پیدا کنند مصداق نخواهد داشت.

البته جذب منابع مالی , موجب شده تا سازمان تامین اجتماعی اشتغال بکار پس از بازنشستگی را ( منوط به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال ) مخالف قانون ندانسته لیکن این اشتغال بکار را به قطع پرداخت مستمری در این ایام مشروط نماید.

لذا از ابتدای سال 1395 , سازمان تامین اجتماعی با ابلاغ بخشنامه ای , این موضوع را به جدیت در دستورکار خود قرار داد.

آیا در خاتمه اشتغال ( پس از بازنشستگی مجدد ) ، مستمری این قبیل افراد با احتساب سوابق ایجاد شده پس از بازنشستگی محاسبه میگردد؟

مزد و مزایای مشمول بیمه ایام اشتغال بکار مجدد ( که بعد از بازنشستگی انجام گرفته ) با مستمری قبلی که افزایش های سالانه ماده ٩٦ قانون هم در مورد آن اجرا گردیده , در محاسبه مستمری بازنشستگی دیده میشود و پاسخ مثبت است.