گواهی اشتغال به کار + دانلود رایگان

وادا

بعضا در ادارات و سازمانها از افراد تقاضای گواهی اشتغال به کار از محل خدمت می شود. به طور معمول سازمانها و ادارات نمونه نامه گواهی اشتغال به کار را دارند و با درخواست فرد اطلاعات لازم را پر کرده و با مهر و امضای مدیران به فرد متقاضی تحویل می دهند.

در گواهی اشتغال به کار اطلاعاتی شامل مدت همکاری، میزان حقوق دریافتی، اطلاعات شناسنامه ای فرد متقاضی ذکر می شود. موارد استفاده از گواهی اشتغال به کار عمدتا جهت دریافت وام بانکی، ارائه به سفارت خانه ها برای دریافت ویزا و ارائه به دانشگاه است.

چند نکته درخصوص گواهی اشتغال به کار و نامه های رسمی و اداری:

1- در صورت امکان گواهی را با سربرگ شرکت پرینت کنید.

2- گواهی اشتغال به کار حتما با مهر و امضای شرکت باشد.

3- حتما از فونت های رسمی مانند نازنین یا میترا و ... برای نامه های رسمی و گواهی اشتغال به کار استفاده کنید.

4- اندازه فونت را به گونه ای تنظیم کنید که خوانا باشد. اندازه فونت 12 معمولا مناسب است.

5- در گواهی اشتغال به کار تاریخ و شماره نامه را درج کنید.

6- متن نامه راست چین باشد.

مشاهده سریع سوابق بیمه با کارمند

دانلود برنامه کارمند

 

چند نمونه از گواهی اشتغال به کار را در ادامه می بینید:


به نام خدا

ریاست محترم بانک .....

موضوع: گواهی اشتغال به کار

با سلام

احتراماً گواهی می شود آقای/خانم ...... فرزند ...... به شماره شناسنامه/کدملی ....... صادره از ...... از کارکنان قراردادی این شرکت با حقوق و مزایای ماهانه ...... ریال معادل ....... تومان در این شرکت می باشد.

این گواهی طبق موضوع فوق صادر و فاقد هرگونه ارزش و تعهد قانونی دیگر می باشد.

مهر و امضا

 


 

به نام خدا

از: .......

به: ......

با سلام

احتراماً گواهی می شود آقای/خانم ..... فرزند ....... متولد ........ به کدملی ....... و شماره شناسنامه ........ صادره از ........ از تاریخ ....... الی ...... در این شرکت مشغول به کار بوده است.

این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ارائه به آن سازمان صادره شده است و فاقد ارزش قانونی دیگری است.

مهر و امضا

 


 

بسمه تعالی

از: .......

به: بانک ......

موضوع: گواهی اشتغال به کار

 

با سلام و احترام

بدینوسیله گواهی می شود جناب آقای/ سرکار خانم ....... به شماره ملی ....... کارمند قراردادی/ رسمی/ پیمانی و شاغل در این شرکت بوده و جمع حقوق و مزایای ناخالص ایشان مبلغ ...... ریال می باشد.

این گواهی صرفا به درخواست متقاضی جهت ارائه به بانک فوق الذکر صادر شده و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار دیگر است.

مهر و امضا


دانلود به صورت فایل ورد:

گواهی اشتغال به کار1

گواهی اشتغال به کار2

گواهی اشتغال به کار3