پایه حقوق سال 1401 چقدر است؟

وادا

شورای عالی کار هر ساله با در نظر گرفتن میزان تورم، دستمزد کارگرانی که در کسب و کارهای مختلف مشغول به خدمت هستند را تعیین می کند.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دو میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار تومان به ۱۳۹ هزار تومان رسید.

پایه حقوق در واقع حداقل حقوقی است که به یک فرد می توان پرداخت کرد و پرداخت مبالغ کمتر از آن خلاف قانون کار است و به استناد قواعد آمره، کارگر می تواند با مراجعه به اداره کار نسبت به ثبت دادخواست و الزام کارفرما به واریز مابه التفاوت اقدام کند.

قواعد آمره: قواعدي هستند كه با توافق نيز نميتوان از اجرای آنها خودداری نمود؛ از قبيل رعايت حداقل مزد قانونی )موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون كار( و رعايت حداكثر ساعات قانونی كار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون كار).

حق مسکن امسال ۶۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۸۵۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

اگر سابقه بیمه دارید می توانید برای بررسی و کنترل سوابق بیمه تامین اجتماعی از برنامه کارمند استفاده کنید.

 جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱

توجه داشته باشید که ارقام موجود در این جدول به ریال نوشته شده است:

جدول میزان افزایش حقوق و مزایا کارمندان و کارگران

ردیفشرح۱۴۰۰۱۴۰۱درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰
۱حداقل دستمزد روزانه۸۸۵,۱۶۵۱,۳۹۳,۲۵۰۵۷/۴
۲حداقل دستمزد ماهیانه۲۶,۵۵۴,۹۵۰۴۱,۷۹۷,۵۵۰۵۷/۴
۳حق مسکن ماهیانه۴,۵۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰۴۴.۴
۴حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی)۶,۰۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰۴۱.۷
۵حق اولاد برای هر فرزند۲,۶۵۵,۴۹۵۴,۱۷۹,۷۵۰۵۷/۴
۷حق سنوات ماهانه (شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار)۱,۴۰۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰۵۰
۸مجموعه دریافتی بدون فرزند و بدون سابقه کار۳۷,۰۵۴,۹۵۰۵۶,۷۹۷,۵۰۰۵۳/۳
۹مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند۳۹,۷۱۰,۴۴۵۶۳,۰۷۷,۲۵۰۵۳/۴
۱۰مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند۴۲,۳۶۵,۹۴۰۶۷,۲۵۷,۰۰۰۵۳/۷
مجموعه دریافتی افراد متاهل ۳/۳ نفری۴۱,۹۰۷,۰۹۴۶۴,۳۳۱,۱۷۵۵۳/۵

 

مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرحماه ۳۰ روزماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی)۱۹۰.۰۷۵۱۹۰.۰۷۵
حقوق پایه (روزانه)۱.۳۹۳.۲۵۰۱.۳۹۳.۲۵۰
حقوق پایه (ماهانه)۴۱.۷۹۷.۵۰۰۴۳.۱۹۰.۷۵۰
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)۸.۵۰۰.۰۰۰۸.۵۰۰.۰۰۰
حق مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰۶.۵۰۰.۰۰۰
پایه سنوات۰۰
حق اولاد برای هر فرزند۴.۱۷۹.۷۵۰۴.۱۷۹.۷۵۰
حق بیمه سهم کارگر۳.۹۷۵.۸۲۵۴.۰۷۳.۳۵۳
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه۵۲.۸۲۱.۶۷۵۵۴.۱۱۷.۳۹۸
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه۵۷.۰۰۱.۴۲۵۵۸.۲۹۷.۱۴۸
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه۶۱.۱۸۱.۱۷۵۶۲.۴۷۶.۸۹۸
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری۲۶۶.۱۰۵۲۶۶.۱۰۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%)۴.۱۷۹.۷۵۰۴.۳۱۹.۰۷۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%)۶.۲۶۹.۶۲۵۶.۴۷۸.۶۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%)۹.۴۰۴.۴۳۸۹.۷۱۷.۹۱۹

 

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

شرحماه ۳۰ روزماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی)۱۹۰.۰۷۵۱۹۰.۰۷۵
حقوق پایه (روزانه)۱.۳۹۳.۲۵۰۱.۳۹۳.۲۵۰
حقوق پایه (ماهانه)۴۱.۷۹۷.۵۰۰۴۳.۱۹۰.۷۵۰
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)۸.۵۰۰.۰۰۰۸.۵۰۰.۰۰۰
حق مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰۶.۵۰۰.۰۰۰
پایه سنوات۲.۱۰۰.۰۰۰۲.۱۷۰.۰۰۰
حق اولاد برای هر فرزند۴.۱۷۹.۷۵۰۴.۱۷۹.۷۵۰
حق بیمه سهم کارگر۴.۱۲۲.۸۲۵۴.۲۲۵.۲۵۳
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه۵۴.۷۷۴.۶۷۵۵۶.۱۳۵.۴۹۸
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه۵۸.۹۵۴.۴۲۵۶۰.۳۱۵.۲۴۸
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه۶۳.۱۳۴.۱۷۵۶۴.۴۹۴.۹۹۸
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری۲۷۹.۴۷۵۲۷۹.۴۷۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%)۴.۳۸۹.۷۵۰۴.۵۳۶.۰۷۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%)۶.۵۸۴.۶۲۵۶.۸۰۴.۱۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%)۹.۸۷۶.۹۳۸۱۰.۲۰۶.۱۶۹

 

جدول کامل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱

ردیفعنوانمبلغ
۱حداقل مزد ۱۴۰۱ قانون کار (روزانه)۱.۳۹۳.۲۵۰
۲حداقل حقوق ۱۴۰۱ قانون کار (ماهانه)۴۱.۷۹۷.۴۹۱
۳میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱۱۷۱.۷۲۲+۳۸٪
۴پایه سنوات ۱۴۰۱ (مزد پایه)۷۰.۰۰۰
۵بن کارگری ۱۴۰۱ (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار)۸.۵۰۰.۰۰۰
۶حق مسکن ۱۴۰۱ (کمک هزینه مسکن)۶.۵۰۰.۰۰۰
۷حق اولاد برای ۱ فرزند (کمک هزینه عائله مندی)۴.۱۷۹.۷۴۹
۸حق اولاد برای ۲ فرزند (کمک هزینه عائله مندی)۸.۳۵۹.۴۹۸
۹حق اولاد برای ۳ فرزند (کمک هزینه عائله مندی)۱۲.۵۳۹.۲۴۷
۱۰مزد ساعتی ۱۴۰۱ (هر ساعت کار عادی)۱۹۰.۰۷۵
۱۱فوق العاده مزد ساعتی اضافه کاری ۱۴۰۱۲۶۶.۱۰۵
۱۲فوق العاده مزد ساعتی شب کاری ۱۴۰۱۶۶.۵۲۶
۱۳فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری ۱۴۰۱۵۵۷.۳۰۰
۱۴فوق العاده نوبت کاری صبح- عضر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت)۶.۲۶۹.۶۲۵
۱۵فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱ معادل ۱۰٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت)۴.۱۷۹.۷۵۰
۱۶فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت)۹.۴۰۴.۴۳۷
۱۷عیدی و پاداش ۱۴۰۱ برای هر ماه۶.۹۶۶.۲۵۰
۱۸سنوات (پایان‌کار) ۱۴۰۱ برای هر ماه۳.۴۸۳.۱۲۵
۱۹مانده مرخصی ۱۴۰۱ برای هر ماه۱.۸۹۳.۲۵۰

 

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰

اقلام حقوقسال ۹۸ (بر مبنای ریال)سال ۹۹ (بر مبنای ریال) سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه۵۰۵.۶۲۰۶۳۶.۸۰۹۸۸۵.۱۶۵
 حداقل دستمزد ماهانه ۱۵.۱۶۸.۸۲۰۱۹.۱۰۴.۲۷۰۲۶,۵۵۴,۹۵۰
مزد هر ساعت کاری۶۸.۹۸۰۸۶.۸۳۷۱۲۰.۷۵۹
مزد هر ساعت اضافه کاری۹۶.۵۷۰۱۲۵.۷۱۰۱۶۹.۰۶۳
حق مسکن۱.۰۰۰.۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
بن خواربار۱.۹۰۰.۰۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰
حق سنوات۷۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند)۱.۵۱۶.۸۸۰۱.۹۱۰.۰۴۲۲.۶۵۵.۴۹۵
حق اولاد (دو فرزند)۳.۰۳۳.۷۶۰۳.۸۲۰.۸۵۰۵.۳۱۰.۹۹۰

حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۱۸.۷۶۸.۸۲۰۲۶.۱۰۴.۲۷۰۳۸,۴۵۴,۹۵۰
حداقل حقوق با یک فرزند۲۰.۲۸۵.۷۰۰۲۷.۰۱۴.۶۹۰۳۹,۷۱۰,۴۱۵
حداقل حقوق با دو فرزند۲۱.۸۰۲.۵۸۰۲۸.۹۲۵.۱۱۰۴۲,۳۶۵,۹۱۰
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

 

حق‌ بیمه سال ۱۴۰۱ بر اساس حداقل دستمزد معادل مبالغ زیر است: (مبالغ به ریال)

 • برای ماه ۳۱ روزه:

  • حق بیمه سهم کارفرما  ۱۳،۳۸۳،۷۸۳
  • حق بیمه سهم کارگر   ۴،۰۷۳،۳۵۳
  • مبلغ کل حق بیمه   ۱۷،۴۵۷،۲۲۵

  برای ماه ۳۰ روزه

  • حق بیمه سهم کارفرما  ۱۳،۰۶۳،۴۲۵
  • حق بیمه سهم کارگر   ۳،۹۷۵،۸۲۵
  • مبلغ کل حق بیمه  ۱۷،۰۳۹،۲۵۰

همانطور که در جدول حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ مشاهده می‌کنید، از ابتدای سال ۱۴۰۱ همه کارگران مشمول قانون کار (چه قرارداد دائم و چه قرارداد موقت)، حداقل حقوق روزانه‌ای که دریافت می‌کنند برابر با ۱۳۹ هزار تومان خواهد بود.

به این ترتیب، بر اساس مصوبه شورالی عالی کار، پایه حقوق سال ۱۴۰۱ کارگران نباید از مبلغ روزانه ۱۳۹ هزار تومان کمتر باشد. همچنین، شایان ذکر است که مبلغ پایه سنوات آن دسته از کارگرانی که بیشتر از یک سال سابقه کار دارند، ماهانه ۲۱۰ هزار تومان خواهد بود.