هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی سال ۱۴۰۲

وادا

تعرفه خدمات قضایی هر سال در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، هزینه‌های دادرسی سال جاری نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. در زیر لیست کامل تعرفه خدمات قضایی سال ۱۴۰۲ را به تفکیک مشاهده کنید.

جدول کامل هزینه های دادرسی و خدمات قضایی در سال ۱۴۰۲

بر اساس جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

 

در امور حقوقی

 

عنوانتعرفه سال ۱۴۰۲
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ۲۰ هزار ریال
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریالدو و نیم درصد ارزش
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریالسه و نیم درصد ارش خواسته
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهیچهار و نیم درصد محکوم‌به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالثپنج و نیم درصد محکوم‌به
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع دادخواست مشخص نباشدیک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعویاز ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده۵۰ هزار ریال
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور۳۰۰ هزار ریال
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی۱۵ هزار ریال
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی۵۰ هزار ریال
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد۱۰۰ هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲۳۰۰ هزار ریال

 

اجرای احکام مدنی

 

عنوانتعرفه سال ۱۴۰۲
هزینه اجرای احکام دعاوی مالی موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی۵% محکوم به
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده و هینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستریاز ۴۰۰ هزار تا یک میلیون ۸۰۰ هزار ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی۳۰۰ هزار ریال
هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی۲۰۰ هزار ریال

 

 در امور کیفری

 

عنوانتعرفه سال ۱۴۰۲
هزینه تقدیم شکایت کیفری۱۰۰ هزار ریال افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ۳۰۰ هزار ریال
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا۲۰۰ هزار ریال
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور۵۰۰ هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲۳۰۰ هزار ریال
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات۳۰۰ هزار ریال

 

 هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل

 

تا مبلغ یک میلیون ریال۶۰ هزار ریال
نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال۳۰۰ هزار ریال
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال۴۰۰ هزار ریال
نسبت به مازاد بر یکصد میلیون ریالیک در هزار

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری

  • تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری: ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
  • تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال

 

هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف

  • دعاوی مالی: معادل ۵ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
  • دعاوی کیفری و غیرمالی: معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
  • صلح و سازی با تراضی طرفین: رایگان
  • تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف: برابر هزینه دادرسی مرجع تجدیدنظر

 

جزای نقدی مجازات موضوع تخلفات رانندگی، بدل از حبس و مجازات جایگزین حبس

 

عنوانتعرفه سال ۱۴۰۲
جزای نقدی در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشداز ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۳۳ میلیون ریال
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شوداز ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریال*
جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شوداز ۹۹ میلیون تا ۹۹۰ میلیون ریال

 

*مبلغ بالا در نسخه منتشر شده لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه «۳.۳۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰.۰۰۰» درج شده که به احتمال قوی ناشی از اشتباه تایپی است.

- مطابق بند ۳ ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین: «در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود، هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.

دیوان عدالت اداری

 

عنوانتعرفه سال ۱۴۰۲
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری۲۰۰ هزار ریال
تقدیم دادخواست به شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری۴۰۰ هزار ریال

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

 

عنوانتعرفه سال ۱۴۰۲
پروانه پایه یک۸ میلیون ریال
پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم هر استان در هر مورد۵ میلیون ریال
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی در سایر شهرستان‌ها۸۵۰ هزار ریال
پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد۶۰۰ هزار ریال