بازخرید و انصراف از بیمه تامین اجتماعی

وادا

این روزها با افزایش هزینه ها و کاهش توان مالی  و همچنین ناکارآمدی بیمه در پرداخت هزینه های درمان، اغلب بیمه پردازان تامین اجتماعی به فکر قطع بیمه خود می افتند. امید به اینکه در دوران بازنشستگی بتوانند از این بیمه برای امرار معاش خود استفاده کنند با دیدن حال و روز بازنشستگان فعلی تامین اجتماعی در آنها از بین رفته است.

علی رغم همه این مشکلات آنچه بیمه پردازان را از این کار منصرف می کند حق بیمه ای است که طی سالها کار و زحمت به تامین اجتماعی پرداخت کرده اند. سوالی که اغلب در ذهن بیمه پردازان مطرح است این است که آیا امکان بازخرید بیمه تامین اجتماعی در صورت انصراف وجود دارد؟

متاسفانه بیمه تامین اجتماعی بازخرید ندارد و تنها می توانید سابقه بیمه تامین اجتماعی را به سایر صندوق های بازنشستگی انتقال دهید. یعنی در صورت انصراف از بیمه هیچ مبلغی به شما پرداخت نمی شود و امکان بازخرید وجود ندارد.

طبق قانون تامین اجتماعی تنها در شرایط خاص حق بیمه را به این 3 گروه بیمه پرداز باز می گرداند:

-ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ

-ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ

-ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ (اﻋﻢ از ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ)

که در این موارد به هنگام بازخرید سوابق بیمه تامین اجتماعی یک سوم ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی دریافتی ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻬﻢ درﻣﺎن ، ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد اﯾﺎم ﺑﯿﻤﺎری، ﺑﺎرداری، ﮐﻤﮏ ازدواج، ﮐﺴﺮ می شود.