تاثیر دریافت بیمه بیکاری در ۲ سال آخر پیش از بازنشستگی در حقوق بازنشستگی

وادا

بیمه بیکاری جزو سوابق بیمه محسوب می شود و اغلب بیمه شدگان از این موضوع مطلع نیستند مدت زمان دریافت بیمه بیکاری به سابقه مفید بیمه شدگان اضافه می شود و اگر این سابقه در 2 سال آخر پیش از بازنشستگی باشد می تواند در میزان مستمری دریافتی تاثیرگذار باشد.

 به استناد ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و به استناد تبصره ۲ ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، دوران دریافت مقرری بیمه بیکاری، جزو سوابق از لحاظ فوت، بازنشستگی و از کارافتادگی محسوب می شود و مدت اخذ بیمه بیکاری در میزان سابقه مفید تاثیرگذار خواهد بود.

در تعریف قانون نیز بیکار، شخصی بیمه شده است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و اکنون آماده به کار است و می‌تواند در محیط جدید فعالیت خود را آغاز کند اما در بسیاری از موارد ادامه اشتغال در اختیار کارگر نیست و عواملی مانند خواست کارفرما، شرایط اجتماعی و محیطی، بیماری های پاندمی و... اشتغال را مختل و بیمه شده را مجبور به استفاده از بیمه بیکاری می‌کند،

محاسبه بیمه بیکاری در سوابق و و تاثیر آن بر حقوق بازنشستگی

همانطور که گفته شد بر اساس قانون، مدت زمانی که بیمه شده، بیمه بیکاری دریافت می‌کند جزو سوابق بیمه تامین اجتماعی محاسبه شده و در سوابق بیمه ای ثبت شده و برای بازنشستگی قابل محاسبه خواهد بود.

حال اگر دریافت بیمه بیکاری در دو سال آخر اشتغال فرد نباشد، اثری بر محاسبه میزان حقوق در بازنشستگی فرد نخواهد داشت.

اما از آنجا که حقوق بازنشستگی بر اساس پرداختی دو سال آخر محاسبه می شود و حقوق بیمه بیکاری ممکن است کمتر از حقوق دوران اشتغال بیمه شده، باشد لذا در مواردی که حقوق دوران اشتغال از حقوق بیمه بیکاری بیشتر باشد، دریافت بیمه بیکاری در دو سال پایانی اشتغال، بر روی حقوق بازنشستگی تاثیر منفی خواهد داشت.

بر اساس قانون، مقرری دریافتی بیمه بیکاری متناسب با میزان حق بیمه پرداختی است که برای متاهلین حداقل ۱۲ و حداکثر ۵۰ ماه و برای مجردین حداقل ۶ و حداکثر ۳۶ ماه خواهد بود. برای واریز ۶ تا ۲۴ ماه حق بیمه، بیمه شده متاهل ۱۲ ماه و بیمه شده مجرد ۶ ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کند. اگر بیمه شده بیش از ۲۰ سال ( ۲۴۰ ماه) حق بیمه پرداخت کرده و متاهل باشد نیز ۵۰ ماه، و اگر مجرد باشد ۳۶ ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کند.

البته در نظر داشته باشید، مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی، دو سال‌ آخر کاری هر فرد است و اگر بیمه بیکاری در آن زمان دریافت شود مبنای پرداخت مستمری بازنشستگی قرار گرفته و در نتیجه در میزان این مستمری تاثیر می گذارد. در غیر این صورت فقط به عنوان سابقه بیمه برای بازنشستگی در نظر گرفته می شود.