دریافت کد کارگاهی تامین اجتماعی برای بیمه کارکنان

وادا

اگر کارفرما هستید و به تازگی نیروی کار استخدام کرده اید باید بدانید که پس از شروع کار و فعالیت، باید برای بیمه نمودن کارکنان خود اقدام کنید. بهترین زمان برای دریافت کدکارگاهی 15 روز پس از ثبت شرکت است. برای بیمه کردن کارگران و یا کارمندان خود می توانید به نزدیکترین شعبه بیمه تامین اجتماعی به محل کار مراجعه کنید و مدارک محل استقرار کارگاه و همچنین کارفرما بودن خود را به شعبه تامین اجتماعی ارائه کنید. مدارک لازم برای اشخاص حقیقی شامل فیش آب، برق، گاز، تلفن، پروانه کسب، سند مالکیت و یا اجاره نامه می باشد.

شعبه تامین اجتماعی مراحل اداری را انجام می دهد و از محل مربوطه بازرسی به عمل می آورد و پس از شناسایی کارگاه و تعداد افراد شاغل و در صورت احراز فعالیت کارگاه، کد کارگاهی صادر می کند و جهت تشکیل پرونده این کد را به واحد درآمد شعبه اعلام می کند.

پس از تایید بازرسی مبنی بر فعالیت کارگاه، کارفرما موظف است طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی لیست دستمزد و حق بیمه کارکنان خود را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهد و در مهلت مقرر حق بیمه را پرداخت کند.

حتما بخوانید: ساعت کار مراکز و شعب بیمه تامین اجتماعی

مدارک تشخیص کارفرما برای اشخاص حقوقی:

◊ نامه اعلام تأسیس شرکت

◊ روزنامه رسمی کشور که آگهی تأسیس در آن درج شده باشد

◊ اساسنامه شرکت

◊ تصویر سند مالکیت یا اجاره محل شرکت

◊ پروانه تأسیس یا بهره برداری

◊ تصویب نامه قانونی درخصوص تشکیل مؤسسه

◊ تصویر قبض تلفن

◊ سایر مدارک مرتبط بـا شروع فعالیت و تأسیس شرکت در صورت ضرورت (مانند اظهارنامه ثبت و موافقت اصولی) هرگونه تغییرات منوط به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها و ضمنا مالکیت صنعتی و درج آن در روزنامه رسمی و ارائه آن میباشد.

همانطور که در بالا توضیح داده شد کارگاه های تازه تأسیس، پس از ثبت شرکت، باید نماینده خود را برای بیمه کردن کارکنان شاغل در شرکت، به نزدیکترین شعبه تامین اجتماعی اعزام نموده و مدارک ذکر شده را برای تشکیل پرونده و دریافت کد کارگاهی به شعبه تحویل دهند.

پس از انجام مراحل و دریافت کد کارگاهی، کارفرما مکلف است در زمان ارسال اولین لیست کارکنان، اصل و تصویر شناسنامه تمام کارگران شاغل در کارگاه خود را به واحد نامنویسی شعبه تحویل و پس از دریافت شماره بیمه، طی لیستهای ماهانه آتی به هر بیمه شده یک شماره بیمه اختصاص دهد.

کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی

کارفرمایان دارای شخصیت حقیقی به دو صورت شناخته میشوند:

1 -کارفرمایان دارای اجازه کار: فردی که پروانه کسـب، پروانه تأسـیس یا بهره برداری به نام وی صادر شده باشد.

2 -کارفرمایان فاقد اجازه کار: فرد یـا افـرادی کـه دارای مدارک مشروحه ذیل باشند:

◊ سند اجاره رسمی

◊ سند مالکیت اعم از رسمی، صلح حقوق و دعاوی

◊ آرای مراجع قضایی مبنی بر مالکیت یا اجاره کارگاه

◊ اجاره نامه عادی (در صورت ارائه در زمان فعالیت و تأیید بازرس) شراکت نامه های عادی و محضری

◊ وکالتنامه بلاعزل

◊ گزارش بازرسی

◊ تأییدیه اتحادیه های صنفی یا مجمع امور صنفی مربوطه

سایر مدارک موردنیاز کارفرمایان حقیقی

◊ پروانه کسب، تولید، بهره‌برداری، اجازه کار و یا عوارض نوسازی و مشاغل سال گذشته شهرداری

◊ سند مالکیت، حقوق صنفی، سرقفلی، اجاره‌نامه

◊ مدارک شراکت و بهره‌برداری در صورت وجود شریک

◊ شناسنامه و کارت ملی کارفرما

◊ شناسنامه و کارت ملی مالک

◊ قبوض آب، برق، تلفن، در صورتی که کارگاه فاقد جواز کسب است.

پس از انجام مراحل اداری و انجام بازرسی از سوی بیمه، حداکثر تا 30 روز پس از بازرسی، کدکارگاه به آدرس شرکت ارسال می شود.