پایه حقوق 1400

پایه حقوق سال 1400 چقدر است؟

شورای عالی کار هر ساله با در نظر گرفتن میزان تورم، دستمزد کارگرانی که در کسب و کارهای مختلف مشغول به خدمت هستند را تعیین می کند.

پس از فراز و نشیب های بسیار ۳۹ درصد افزایش حقوق نسبت به سال ۹۹ برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد و به غیر از سایر مزایا مبلغ ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال به عنوان پایه حقوق سال ۱۴۰۰ تعیین شد.

پایه حقوق در واقع حداقل حقوقی است که به یک فرد می توان پرداخت کرد و پرداخت مبالغ کمتر از آن خلاف قانون کار است و به استناد قواعد آمره، کارگر می تواند با مراجعه به اداره کار نسبت به ثبت دادخواست و الزام کارفرما به واریز مابه التفاوت اقدام کند.

قواعد آمره: قواعدي هستند كه با توافق نيز نميتوان از اجرای آنها خودداری نمود؛ از قبيل رعايت حداقل مزد قانونی )موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون كار( و رعايت حداكثر ساعات قانونی كار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون كار).

حق مسکن امسال ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد.

اگر سابقه بیمه دارید می توانید برای بررسی و کنترل سوابق بیمه تامین اجتماعی از برنامه کارمند استفاده کنید.

 جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰

توجه داشته باشید که ارقام موجود در این جدول به ریال نوشته شده است:

 

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
سطح پایه (حداقل)
۱ حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ۸۸۵,۱۶۵ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
۲ بن کارگری ۲۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۳ حق مسکن ۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۴ حق اولاد (برای هر فرزند) ۸۸,۵۱۶ ۲,۶۵۵,۴۹۵
۵* پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۴۶,۶۶۶ ۱.۳۹۹.۹۸۰
سایر سطوح
۱ درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل ۲۶ درصد
۲ مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه ۸۲,۷۸۵ ۲,۴۸۳,۵۵۰
۳ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۴۶,۶۶۶ ۱.۳۹۹.۹۸۰
۴ بن کارگری ۲۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۵ حق مسکن ۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۶ حق اولاد (برای هر فرزند) ۸۸,۵۱۶ ۲,۶۵۵,۴۹۵

 

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۰ قانون کار

ردیف عنوان مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز
۱ مزد ۱۴۰۰ قانون کار (روزانه) ۸۸۵.۱۶۵ ۸۸۵.۱۶۵
۲ حقوق ۱۴۰۰ قانون کار (ماهانه) ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۲۷.۴۴۰.۱۱۵
۳ بن کارگری ۱۴۰۰ قانون کار ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
۴ حق مسکن ۱۴۰۰ قانون کار ۴.۵۰۰,۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) ۲.۶۵۵.۴۹۵ ۲.۶۵۵.۴۹۵
۶ حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) ۵.۳۱۰.۹۹۰ ۵.۳۱۰.۹۹۰
۷ حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) ۷,۹۶۶,۴۸۵ ۷,۹۶۶,۴۸۵
۸ مزد هر ساعت کار عادی ۱۲۰.۷۵۹ ۱۲۰.۷۵۹
۹ پایه سنوات ۱۴۰۰ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)  ۴۶.۶۶۶ ۴۶.۶۶۶
۱۰ عیدی سال ۱۴۰۰ (حداقل)  ۵۳.۱۰۹.۹۰۰ ۵۳.۱۰۹.۹۰۰
۱۱ سنوات سال ۱۴۰۰ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۱.۳۹۹.۹۸۰ ۱.۴۴۶.۶۴۶
۱۲ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۰ ۱۶۹.۰۶۳ ۱۶۹.۰۶۳
۱۳ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۰ مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
۱۴ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۰ مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری  مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری۲۶
۱۵ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۰ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۰ ۳.۹۸۳.۲۳۹ ۴.۱۱۶.۰۱۳
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۰ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۰ ۲.۶۵۵.۴۹۳ ۲.۷۴۴.۰۰۹
۱۷ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۰ ۵.۹۷۴.۸۵۸ ۶.۱۷۴.۰۲۰

 

جدول مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰

اقلام حقوق سال ۹۸ (بر مبنای ریال) سال ۹۹ (بر مبنای ریال)  سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه ۵۰۵.۶۲۰ ۶۳۶.۸۰۹ ۸۸۵.۱۶۵
 حداقل دستمزد ماهانه  ۱۵.۱۶۸.۸۲۰ ۱۹.۱۰۴.۲۷۰ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
مزد هر ساعت کاری ۶۸.۹۸۰ ۸۶.۸۳۷ ۱۲۰.۷۵۹
مزد هر ساعت اضافه کاری ۹۶.۵۷۰ ۱۲۵.۷۱۰ ۱۶۹.۰۶۳
حق مسکن ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰
بن خواربار ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
حق سنوات ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند) ۱.۵۱۶.۸۸۰ ۱.۹۱۰.۰۴۲ ۲.۶۵۵.۴۹۵
حق اولاد (دو فرزند) ۳.۰۳۳.۷۶۰ ۳.۸۲۰.۸۵۰ ۵.۳۱۰.۹۹۰
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند

(با حداقل یکسال سابقه کار)

۱۸.۷۶۸.۸۲۰ ۲۶.۱۰۴.۲۷۰ ۳۸,۴۵۴,۹۵۰
حداقل حقوق با یک فرزند ۲۰.۲۸۵.۷۰۰ ۲۷.۰۱۴.۶۹۰ ۳۹,۷۱۰,۴۱۵
حداقل حقوق با دو فرزند ۲۱.۸۰۲.۵۸۰ ۲۸.۹۲۵.۱۱۰ ۴۲,۳۶۵,۹۱۰
* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

 

جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۰

عنوان شش ماه اول شش ماه دوم
دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰ ۸۸۵.۱۶۵ ۸۸۵.۱۶۵
تعداد روزهای ماه ۳۱ ۳۰
جمع دستمزد ماهانه ۲۷.۴۴۰.۱۱۵ ۲۶,۵۵۴,۹۵۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۴.۵۰۰.۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول ۳۷,۹۴۰,۱۱۵ ۳۷,۰۵۴,۹۵۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد) ۸,۷۲۶,۲۲۷ ۸,۵۲۲,۶۳۹
سهم کارگر (۷ درصد) ۲,۶۵۵,۸۰۸ ۲,۵۹۳,۸۴۶
مجموع حق بیمه ۱۱,۳۸۲,۰۳۵ ۱۱,۱۱۶,۴۸۵

همانطور که در جدول حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌کنید، از ابتدای سال ۱۴۰۰ همه کارگران مشمول قانون کار (چه قرارداد دائم و چه قرارداد موقت)، حداقل حقوق روزانه‌ای که دریافت می‌کنند برابر با ۸۸ هزار و ۵۱۶ تومان خواهد بود. این درحالی است که مزد روزانه در سال ۹۹ برابر با ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان بود.

به این ترتیب، بر اساس مصوبه شورالی عالی کار، پایه حقوق سال ۱۴۰۰ کارگران نباید از مبلغ روزانه ۸۸ هزار تومان کمتر باشد. همچنین، شایان ذکر است که مبلغ پایه سنوات آن دسته از کارگرانی که بیشتر از یک سال سابقه کار دارند، روزانه ۴۶۶۶ تومان خواهد بود.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments